Tư vấn pháp luật Dân sự

0 bình luận
Đăng bởi: Admin

Nói đến quan hệ pháp luật dân sự là nói đến một quan hệ pháp luật rộng điều chỉnh hai mối quan hệ chủ yếu là quan hệ (quyền & nghĩa vụ) nhân thân và quan hệ tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành dựa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện thỏa thuận, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.


 • Quan hệ nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác (Khoản 1, điều 25, Bộ luật dân sự năm 2015). Quyền nhân thân được quy định cụ thể bao gồm các quyền năng như: Quyền có họ tên (điều 26); Quyền thay dổi họ tên (điều 27, 28); Quyền khai sinh, khai tử (điều 30); Quyền xác định dân tộc, quốc tịch (điều 29,31); Quyền đối với hình ản cá nhân (Điều 32); Quyền bảo toàn sức khỏe, thân thể, danh dự, nhân phẩm (ĐIều 33, 34); Quyền hiến tạng (Điều 35); quyền xác định lại, chuyển đổi giới tính (Điều 36, 37); Quyền bảo vệ bí mật đời tư (điều 38)... và một số quyền khác.
 • Quan hệ tài sản bao gồm quyền và nghĩa vụ đối với tài sản hữu hình (vật, tiền, giấy tờ có giá) và quyền đối với tài sản vô hình (quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất...)

Nói một cách đơn giản nhất thì Quan hệ pháp luật dân sự là những quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống thường nhật của người dân được nhà nước bảo vệ và điều chỉnh dựa trên những chuẩn mực pháp lý xác định nhằm tạo ra sự phát triển ổn định, hài hòa.

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật dân sự

 • Tư vấn về xác lập di chúc, phân chia tài sản thừa kế theo di chúc và phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật dân sự hiện hành.
 • Tư vấn hoạt động cầm cố, thế chấp, bảo lãnh tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Tư vấn xác lập và bảo vệ cá nhân tổ chức khi tham gia các giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Tư vấn việc giám hộ, đăng ký giám hộ, giám hộ đương nhiên, giám hộ cử đối với người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Tư vấn quy định của pháp luật về quyền hiến tạng và những chính sách pháp lý mới cập nhật trong lĩnh vực dân sự;
 • Tư vấn xác lập và cách bảo vệ quyền hình ảnh đối với mỗi cá nhân và quyền bảo vệ bí mật đối với đời tư;
 • Tư vấn quy định của pháp luật về việc đăng ký khai sinh, thay đổi họ tên trên giấy khai sinh, thủ tục đăng ký khai tử (tuyên bố một người đã chết)...;
 • Tư vấn quyền xác định lại cha mẹ, dân tộc, giới tính, quốc tịch...;
 • Tư vấn bảo vệ quyền bất khả xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm, uy tín và sức khỏe của mọi công dân; 
 • Tư vấn quy định của pháp luật về quyền tự do cư trú của công dân;
 • Tư vấn xác lập quyền sở hữu tài sản đối với cá nhân, tổ chức;
 • Tư vấn và soạn thảo quan hệ ủy quyền hoặc quan hệ đại diện theo ủy quyền, cũng như vấn đề thực hiện công việc không có ủy quyền;
 • Tư vấn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định;
 • Tư vấn về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài khi một trong hai bên tham gia quan hệ dân sự là người nước ngoài (Quốc tịch nước ngoài, hai quốc tịch)...

và tất cả các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong đời sống dân sự sẽ được đội ngũ luật sư, luật gia, chuyên gia tư vấn pháp luật của Chúng tôi tư vấn giải đáp theo quy định của pháp luật hiện hành.
Tin liên quan